Pagalba mokiniams

Specialistų ir mokytojų teikiama pagalba

Mokykloje mokiniams bei specialiųjų poreikių mokiniams pagalbą teikia šie specialistai:

Psichologė;

Specialioji pedagogė

Logopedė;

Socialinė pedagogė;

Mokytojo padėjėja.


Psichologė

Specialistė rūpinasi mokinių psichologiniu saugumu ir emocine gerove – padeda spręsti įvairius sunkumus, susijusius su šeima ar mokykla, konsultuoja tėvelius bei mokyklos darbuotojus.
Mokiniai gali kreiptis, jei:

  • patiria įtampą, jaučia nerimą;
  • turi bendravimo problemų;
  • susiduria su kitokiais sunkumais, apie kuriuos norėtų pasikalbėti;
  • pageidauja geriau pažinti save.

Į psichologę tėveliai gali kreiptis, kai:

  • pastebi ir nerimauja dėl savo  vaiko elgesio;
  • siekia nuoširdesnio bendravimo su savo vaiku;
  • nori lengviau išgyventi sunkias situacijas šeimoje (skyrybas, artimojo netektį ir pan.);
  • ieško vaikui geresnių auklėjimo metodų;
  • nori patarimo įvairiais psichologiniais klausimais.

Specialioji pedagogė ir logopedė

Nustato vaikų mokymosi sunkumus bei jų priežastis.

Veda individualius, pogrupinius, grupinius užsiėmimus.

Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų bei teikia jiems metodinę pagalbą.

Padeda vaikui, turinčiam mokymosi sunkumų, adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais vaikais.

Konsultuoja tėvus dėl vaiko patiriamų ugdymosi sunkumų.

Tiria mokinių kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus.

Taiso mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus.

Jeigu reikia, sutrikusios komunikacijos ir mokymosi sunkumus turinčius mokinius siunčia pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.

Palaiko nuolatinį ryšį su Vilniaus r. pedagogine – psichologine tarnyba.


Socialinis pedagogas

Teikia tėvams informaciją: apie vaiko ugdymą, socialinius ir psichologinius bei ugdymo(-si) poreikius, jų teikimo svarbą.

Konsultuoja mokyklos bendruomenę vaiko teisių ir pareigų bei prevenciniais klausimais.

Ugdo mokinių gebėjimus priimti sprendimus, spręsti problemas, formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius.

Konsultuoja nemokamo maitinimo ir socialinės paramos klausimais.

Organizuoja mokinių popamokinę veiklą ir vasaros užimtumą.


Mokytojo padėjėja

Padeda mokiniui orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų. Bendradarbiaudamas su mokytoju ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniui teikimo metodus ir juos taiko. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.


 Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ĮSTATYMAS 2012-12-15


Reglamentas mokyklos Vaiko geroves komisijos 2011-08-31